دوره ها

شرایط دوره:
120 سئوال به طور جامع بررسی می شود که در هر درس مطابق با آزمون وکالت 20 سئوال طراحی شده است.
رویکرد جدیدی برای شما نسبت به...

جزئیات دوره